REGULAMIN SPRZEDAŻY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUAMUA DESIGN
(zwany dalej Regulaminem)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez firmę MUAMUA DESIGN KAROLINA GOŚCINIAK z siedzibą w Naprawa 532, 34-240 Jordanów,  posiadającą nr NIP 937-246-71-53, email: info@muamua.pl (zwaną dalej MUAMUA DESIGN). Kupującym w Sklepie może być osoba fizyczna, prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (zwana dalej Kupującym).


II. ZAMÓWIENIE

Zamówienie (zwane dalej Zamówieniem) składa się poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia zamieszczonego na podstronie witryny internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Po otrzymaniu Zamówienia, Sklep wysyła na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o złożonym Zamówieniu, a w tym w szczególności informację o przedmiocie Zamówienia, cenie sprzedaży i kosztach wysyłki, a także wzór oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

IV. ODBIÓR OSOBISTY

Zamówione przedmioty można odebrać osobiście w siedzibie MUAMUA DESIGN w Naprawa 532, 34-140 Jordanów,  po uprzednim uzgodnieniu terminu. Przy odbiorze osobistym płatność przyjmowana jest wyłącznie gotówką.

V. PRZESYŁKA I PŁATNOŚĆ

Wysyłka zamówionych przedmiotów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, a jej koszt ponosi Kupujący. Zapłata za zamówione przedmioty oraz przesyłkę możliwa jest z góry poprzez wpłatę na rachunek bankowy MUAMUA DESIGN. 

VI. CZAS DOSTAWY

MUAMUA DESIGN wysyła zamówione przedmioty w terminie do 5 dni roboczych od dnia Potwierdzenia. W wyjątkowych okolicznościach termin wysyłki może być dłuższy.

VII. REKLAMACJE I RĘKOJMIA

Sklep zobowiązany jest do wydania Kupującemu rzeczy wolnych od wad. Reklamacje można składać listownie na adres: MUAMUA DESIGN KAROLINA GOŚCINIAK, Naprawa 532, 34-240 Jordanów, pocztą elektroniczną na adres email: info@muamua.pl lub poprzez formularz w zakładce sklepu REKLAMACJE. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni. Jeśli przesyłka doręczana jest Kupującemu w stanie uszkodzonym, Sklep rekomenduje odmowę przyjęcia przesyłki i sporządzenie z doręczycielem protokołu opisującego istniejące uszkodzenia. Rzeczy sprzedawane przez Sklep objęte są rękojmią na zasadach ogólnych. Sklep nie udziela dodatkowych gwarancji.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składa się w formie pisemnej na adres MUAMUA DESIGN, Naprawa 532, 34-240 Jordanów lub pocztą elektroniczną na adres email: info@muamua.pl . Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kupujący upoważnia firmę MUAMUA DESIGN KAROLINA GOŚCINIAK z siedzibą w Naprawa 532, 34-240 Jordanów, posiadającą nr NIP 937-246-71-53, email: info@muamua.pl do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Zamówień, a w tym upoważnia MUAMUA DESIGN do przekazania osobom trzecim danych osobowych Kupującego w celu wysyłki i dostarczenia przesyłki. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane za zgodą Kupujących zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Dane Kupujących wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji Zamówień. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku zamówień składanych przez Kupujących niebędących konsumentami w sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, spory rozstrzygać będzie wyłącznie sąd miejsca siedziby MUAMUA DESIGN, zaś Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Niniejszy Regulamin nie uchybia standardom ochrony praw konsumentów i winien być tak właśnie rozumiany.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia  w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę MUAMUA DESIGN KAROLINA GOŚCINIAK z siedzibą w Naprawa 532, 34-240 Jordanów,  posiadającą nr NIP 937-246-71-53, email: info@muamua.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

MUAMUA DESIGN KAROLINA GOŚCINIAK

Naprawa 532

34-240 Jordanów

email: info@muamua.pl


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) niepotrzebne skreślić